Nieuws

Minder footprint in combinatie met zand

Gepubliceerd op
27 februari 2012

Binnen het praktijknetwerk Emissiearme stal met zandboxen is kennis ontwikkeld over het gebruik van emissiearme vloersystemen in combinatie met zandboxen. De functionaliteit van diverse vloersystemen binnen een zandstal zijn besproken.

Momenteel wordt er vastgesteld wat de perspectieven ten aanzien van de emissiebeperking zijn. Aanvullende maatregelen zoals gestuurd ventilatiezeil en dakisolatie worden hierin meegenomen. Eind februari levert het netwerk een handleiding 'gebruik emissiearme vloersystemen binnen zandstallen' op. Deze handleiding is tot stand gekomen door het uitwisselen van kennis en ervaring in de praktijk. Deelnemers van het praktijknetwerk zijn op bezoek geweest bij de nieuwe zandstal van Martin Schennink. Gert-Jan Monteny hield een inleiding over emissiebeperking binnen een houderijsysteem met zandboxen.

Zandboxen van Martin Schennink
Martin Schennink heeft een nieuwe stal gebouwd met 450 ligplaatsen, deze ligplaatsen zijn gevuld met zand. Het betreft een stal met dichte gladde gestorte vloer met 2 % helling. De stal loopt van twee kanten naar het midden af. Daar bevindt zich een mestafstort. De urine loopt door de 2% helling in de mestgoot waar de kabel van de mestschuif doorheen loopt. Doordat de mestgoot op afschot ligt naar het midden loopt de urine gescheiden van de dikke fractie naar de mestafstort wat voor een lagere ammoniakemissie in de stal moet zorgen. De dikke fractie wordt met de mestschuif naar de afstort geschoven. Vanuit de afstort wordt de mest naar een mestsilo gepompt. De stal is dusdanig gebouwd dat het in de toekomst mee kan liften op een vergelijkbare stal waar een proefstalstatus op rust.

Emissie beperking in zandstallen
Gert-Jan Monteny heeft toegelicht hoe ammoniakemissie ontstaat en wat de mogelijkheden zijn om de emissie te beperken. Daarbij gaat het vooral om het besmeurde oppervlak te beperken, urine en mest te scheiden en windsnelheid in de stal te beperken om versneld opdrogen van de vloer te beperken en daarmee de ammoniakvervluchtiging te beperken. Verder heeft hij de emissiearme vloeren met RAV code, de systemen met een tijdelijke RAV code, proefstalsystemen en perspectiefvolle systemen, toegelicht. Daarbij is ook gekeken naar de systemen die ook werken in combinatie met zandbedden/de verwerking van zand op de vloersystemen.