Nieuws

Melkveehouders onderschatten kosten van jongveeopfok

Gepubliceerd op
27 mei 2013

De jongveeopfok is een aanzienlijke kostenpost op het melkveebedrijf. De totale kosten worden geschat op € 1.400 tot € 1.800 per opgefokte vaars.

Binnen het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ is onderzocht of melkveehouders de hoogte van de kosten van jongveeopfok kennen. Er zijn 43 melkveehouders bezocht, en zij schatten de kosten van jongveeopfok gemiddeld op € 994 per opgefokte vaars. Vervolgens zijn met de rekenmodule JonKos (JonKos Melkveebedrijf en JonKos Jongveeopfokbedrijf)  voor elk bedrijf de kosten van de jongveeopfok berekend. Hieruit kwamen kosten van gemiddeld € 1.306 per opgefokte vaars. De kosten voor jongveeopfok zijn door de veehouders dus gemiddeld met € 312 per opgefokte vaars onderschat.

Eén van de grootste kostenposten op een melkveebedrijf is de opfok van jongvee, met recente schattingen van € 1.400 tot € 1.800 per opgefokte vaars. Deze kosten vormen op een bedrijf gemiddeld circa 13% van de kostprijs van melk.

Binnen het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ is er onderzocht of melkveehouders op de hoogte zijn van ‘hun’ kosten van de jongveeopfok. De verwachting was dat melkveehouders zich niet bewust zijn van de hoogte van de opfokkosten, en dat de opfokkosten van jongvee dus onderschat worden. Om dit te onderzoeken heeft een student 43 melkveehouders bezocht, en zij hebben een schatting gegeven van de jongvee-opfokkosten op hun bedrijf. De kosten van jongveeopfok werden gemiddeld door de melkveehouders geschat op € 994 per opgefokte vaars (met variatie tussen € 400 en € 1.800 per opgefokte vaars). Sommige veehouders namen de totale kosten (inclusief arbeid en huisvesting) in hun schatting mee, terwijl anderen maar een deel van de kosten meenamen.

Vervolgens heeft elke melkveehouder samen met de student bedrijfsspecifieke getallen in de rekenmodule JonKos ingevuld om zo de jongvee-opfokkosten voor het bedrijf te bepalen. Uit deze berekeningen bleek dat de gemiddelde jongvee-opfokkosten € 1.306 per opgefokte vaars zijn (met variatie tussen € 532 en € 2.862). De kosten voor jongveeopfok zijn door de veehouders dus gemiddeld met € 312 per opgefokte vaars onderschat (hierbij is overigens rekening gehouden met het feit dat niet alle veehouders de totale kosten van jongveeopfok geschat hadden). Dit leidt tot de conclusie dat de melkveehouders niet goed in staat waren om een onderbouwde inschatting te maken van de opfokkosten op hun bedrijf.

De melkveehouders is de mogelijkheid geboden om bepaalde kostenposten niet mee te nemen in de schatting en de berekening van de opfokkosten, zoals bijvoorbeeld arbeid en huisvesting. De melkveehouders die arbeid niet meenamen in de schatting en in de berekening, overschatten de kosten van jongveeopfok met € 81 per opgefokte vaars. Deze resultaten suggereren dat vooral de schatting van arbeidskosten ervoor zorgt dat de totale jongvee-opfokkosten worden onderschat.

Het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen' wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel en uitgevoerd door een samenwerkingsverband van DLV, WUR Livestock Research, WUR Leerstoelgroep Bedrijfseconomie en de UU faculteit Diergeneeskunde.

Meer info bij Henk Hogeveen.