Artikel

Luzerneteelt Zuid-Limburg: nieuw perspectief!

Dit project gaat over de regionale teelt van eiwitgewassen (luzerne).

Het doel van dit netwerk is het (inter)nationaal kennis vergaren van de moderne teelt, verwerking (droging) en afzet van luzerne en het ook economisch rendabel en ecologisch duurzaam inpassen van gedroogde luzerne in rundveerantsoenen. Het aan elkaar koppelen van deze kennis en ervaringen kan het netwerk mogelijk een voorsprong geven bij het realiseren van de uitgangspunten van de teelt en verwerking van luzerne in Zuid-Limburg.

Hierdoor kunnen diverse doelen worden bereikt, zoals:

  • een efficiënte, regionale teelt van eiwitvervangers in Zuid-Limburg, wat bijdraagt aan het sluiten van een regionale stikstofkringloop;
  • het terugdringen van de hoeveelheid stikstofbemesting in relatie tot eiwitopbrengst per ha;
  • het leveren van een duurzame bijdrage aan de oplossing van de Zuidlimburgse erosieproblematiek;
  • het leveren van een positieve bijdrage aan de Zuidlimburgse landschapskwaliteit en (agro)biodiversiteit;
  • het bevorderen van de regionale samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers, waardoor vruchtwisseling en teeltrotatie worden bevorderd.

Aanpak

Het netwerk bestaat uit melkveehouders die samen met diverse kennisinstellingen de perspectieven voor de Zuidlimburgse luzerneteelt in beeld zullen brengen. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden van verwerking / bewaring (droging), afzet van luzerne en optimale inpassing in rundveerantsoenen. Daarnaast worden de bijkomende voordelen van luzerne op het gebied van regionale eiwitkringloop, erosiebestrijding etc. in beeld gebracht. Het netwerk wil veel (praktijk)kennis uit het buitenland halen en daarom worden ook buitenlandse coöperaties van boeren benaderd die gezamenlijk luzerne telen en verwerken / afzetten. Op onderdelen is er wel het één en ander bekend en in praktijk, maar het netwerk wil deze diverse ervaringen graag aan elkaar koppelen.

Om kennis te ontwikkelen over de droging van producten wordt samengewerkt met het praktijknetwerk "Innovatief drogen uit restwarmte".

Alle opgedane kennis wordt gebundeld en vervolgens breed verspreid om zodoende de perspectieven voor luzerneteelt in Zuid-Limburg zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.