Nieuws

In vijf stappen klimaat neutraal

Gepubliceerd op
16 januari 2014

Hoe kun je als melkveehouder klimaat neutraal produceren? In de laatste nieuwsbrief van Koeien & Kansen staat een uitgebreid verhaal hoe je in vijf stappen als melkveehouder rekening kan houden met het klimaat.

De eerste stap is om de ondernemers kennis te laten met de broeikasgassen en overige gassen. Zo neemt methaan 50 tot 60 procent van de broeikasgasemissie op het melkveebedrijf voor haar rekening. Meer melk per koe is de belangrijkste manier om de methaanemissie verminderen. De intensiteit van het bedrijf verhogen helpt ook, je kunt dan bijvoorbeeld kiezen om voer aan te kopen waarbij minder methaan vrijkomt. Ook het verlagen van de vervanging van de melkveestapel is een maatregel die winst voor zowel economie als methaangasproductie oplevert.

Bemesting en bodem

De afgelopen jaren is vooral veel vooruitgang geboekt bij lachgas, dat 20 tot 30% van de broeikasgasemissie uitmaakt. Een hoge benutting van meststoffen en een laag stikstofoverschot in de bodem zorgen voor een lagere lachgasemissie. Met het beter benutten van meststoffen besparen veehouders ook kosten. De kunstmestgift in de Nederlandse melkveehouderij is al met zo’n 200 kilo per hectare gedaald. Dat levert een totale besparing van zo’n 200 euro per hectare op.

Management en voeding

Aanpassingen in de voeding kunnen helpen om de methaanemissie te verlagen. Sturen op voerefficiëntie is daarbij heel belangrijk. Denk tevens aan een andere grondstofsamenstelling van krachtvoer. Ook in het ruwvoer zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld meer mais of bierbostel voeren. En toevoegen van nitraat in het rantsoen helpt.

Innovatie

Innovaties zoals het raffineren van mest helpen ook op de weg naar klimaatneutraal boeren. Met mestvergisting wordt methaan uit de mest zo veel mogelijk omgezet in brandstof én wordt de drijfmest opgewaardeerd.

Compensatie

Door alleen de broeikasgassen te verminderen kom je niet tot een klimaatneutraal bedrijf. Daarvoor moet je compenseren met energie-opwekkers zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en biogasinstallaties.

Nieuwsbrief

Het volledige artikel is te lezen in de nieuwsbrief, nr. 39 van Koeien en Kansen. In deze nieuwsbrief staan onder meer de laatste ontwikkelingen en nieuws vanuit het project Koeien&Kansen.