Nieuws

Hogere opbrengsten en betere fosfaatbenutting in 2014

Gepubliceerd op
13 maart 2015

In het Praktijknetwerk Wijzer met Kringloop zijn de resultaten van 200 kringloop-wijzers over 2014 geanalyseerd. De gewasopbrengsten voor grasland en maïsland zijn gemiddeld 2000 kg ds per hectare hoger dan in 2013. In de kringloopwijzer geeft dit voor het onderdeel bodem een hogere benutting voor stikstof van 10 procent en voor fosfaat 38 procent.

DLV Rundvee Advies heeft de cijfers voor hetPraktijknetwerk geanalyseerd. Hogere bodemtemperaturen gedurende het langeregroeiseizoen (vroeg voorjaar en langere groei in de herfst) in combinatie metvoldoende vocht zorgden voor een hogere mineralisatie in de bodem en benuttingvan de mest.

Grote spreiding in gewasopbrengsten

Figuur 1.  Spreiding gewasopbrengsten 'gras en ma’s 13 en '14 (Bron: DLV)
Figuur 1. Spreiding gewasopbrengsten 'gras en ma’s 13 en '14 (Bron: DLV)

De gewasopbrengsten voor grasland en maïsland lagen gemiddeld op12 respectievelijk 18 ton droge stof  per hectare. Datis  2.000 kilogram droge stof per hectare hoger dan2013. Evenals in 2013 is de spreiding weer groot (zie figuur 1).

Dit betekent dat er in 2014 meer fosfaatonttrokken is dan er aan meststoffen zijn toegediend.

Wanneer we de bodembenutting qua fosfaatuitsplitsen in gras en maïsland zien we dat op grasland de hoogste stijging infosfaatbenutting is  gehaald (+42%),maïsland komt op (+29%). Dit komt door hogere drogestof opbrengsten per ha incombinatie van vooral hogere gehalten qua fosfaat/kg ds. (zie figuur 2.)

Figuur 2.  P-efficiëntie van de bodem (Bron: DLV)
Figuur 2. P-efficiëntie van de bodem (Bron: DLV)

Meer fosfor in kuil

Inmiddels zijn de melkveehouders volop aan hetvoeren met de kuilen die in 2014 zijn gewonnen. Uit de kringloopwijzers blijktdat het gemiddelde ruw eiwit gehalte hetzelfde is gebleven in de gras- en maïskuilen,maar het fosforgehalte echter is toegenomen. Gemiddeld bevat een graskuil van 2014,4,0 g/kg ds fosfor. In 2013 was deze 3,6 g/kg ds. Een maïskuil bevat gemiddeld 2,0g/kg ds fosfor in 2014, in 2013 was deze 1,7 g/kg ds.

Fosfaat verdeling lager in BEX

Bedrijven die mest moeten afvoeren op basisvan fosfaat zullen dus extra rekening moeten houden met deze stijging in hetruwvoer. Het BEX voordeel qua fosfaat kan lager uitvallen als er nietbijgestuurd wordt via fosfaatarmer krachtvoer en bijproducten.

Voor bedrijven met derogatie waar hetstikstofoverschot de eerste beperkende factor is, is de stijging minderproblematisch, doordat een lager P voordeel in de BEX  betekent dat de mest weer iets fosfaatrijkerzou kunnen worden. Iets wat binnen de bemesting goed kan passen omdat het nietmeer mogelijk is via fosfaatkunstmest te sturen. De eigen mest krijgt eenhogere bemestende waarde qua fosfaat.