Nieuws

Helft latente stalruimte vullen met maximale fosfaatefficiëntie

Gepubliceerd op
7 maart 2016

De impact van de introductie van de fosfaatrechten is groot voor veel melkveehouders, zo ook voor Johan en Carla Dekker in Zeewolde. Met 190 melkkoeien op de peildatum en een stalcapaciteit van 250 melkkoeien komen deze ondernemers voor 70 melkkoeien fosfaat te kort bij ongewijzigd management, wanneer een generieke korting van 6 procent wordt gehanteerd.

Nauwlettend is de afgelopen maanden de fosfaatrechten discussie gevolgd. De kamerbrief van de staatssecretaris van 3 maart 2016 jl. geeft weer meer duidelijk over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel en de consequenties op bedrijfsniveau. De hoogte van de generieke korting van minimaal 4 procent valt de familie Dekker tegen. Gelukkig kan met de KringloopWijzer een deel van de latente stalruimte worden gevuld, mits de borging wordt geregeld. Voor het toekomstperspectief van de volgende generatie is besloten het bedrijf te ontwikkelen naar 250 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Voor deze stap werd in 2010 een nieuwe stal gebouwd, die via het aanhouden van de eigen aanwas geleidelijk vol zou lopen. De prijs van het fosfaat zal mede bepalend zijn voor de haalbaarheid en snelheid van deze oorspronkelijke strategie.

Fosfaatevenwichtsbemesting houdt bodemvruchtbaarheid op peil

De fosfaatrechten worden vastgesteld aan de hand van de dieraantallen op 2 juli 2015 en de forfaitaire fosfaatexcretie. Wanneer met de KringloopWijzer aantoonbaar een lagere fosfaatexcretie kan worden aangetoond, kan ontwikkelruimte worden verdiend of in het geval van Johan, een gedeelte van de latente stalruimte worden gevuld. In de afgelopen jaren is de bedrijfsvoering niet gericht geweest op het verhogen van de fosfaatefficiƫntie, waarmee ook het fosfaatgehaltes in de mest zou zijn verlaagd. Binnen de derogatie van 250 kilogram stikstof was een hoog gehalte aan fosfaat in de mest gewenst om maximaal fosfaat te kunnen bemesten om de hoge fosfaatonttrekking van 125 met uitsluitend de teelt van gras te compenseren. Daarnaast was het mestoverschot betaalbaar af te zetten in de regio. Sinds 2015 draait Johan mee in de verkenning naar de ontwikkeling van een bedrijfsspecifieke stikstofnorm voor dierlijke mest (BES-pilot). De fosfaatonttrekking per hectare wordt nu volledig in de vorm van dierlijke mest gegeven. De extra stikstof uit de dierlijke mest wordt in mindering gebracht op de kunstmeststikstof. Met de fosfaatevenwichtsbemesting blijft de fosfaattoestand op peil en de bodemvruchtbaarheid verbetert. De organische stof balans met wisselbouw is hiermee ruim 1000 kg positief.

Kilogrammen melk per kilogram fosfaat

Nu de bemesting volhoudbaar is ingevuld, kan met de komst van de fosfaatrechten alles gericht worden op de reductie van de fosfaatproductie van de veestapel. In 2015 was de melkproductie 155 kg per kg fosfaat. Met het verlagen van het fosforgehalte in het rantsoen, minder jongvee en een hogere melkproductie per koe is het diermanagement gericht op het verhogen van de melkproductie per kg fosfaat. Voor 2016 is de doelstelling de melkproductie te verhogen naar 175 kg melk per kg fosfaat. Wanneer bij de introductie van de fosfaatrechten in 2017 nog een vergelijkbare stap gezet kan worden naar 200 kg melk per kg fosfaat, dan kan de latente stalruimte voor ca. de helft worden gevuld . De KringloopWijzer is daarbij van wezenlijk belang om de impact van de introductie van de fosfaatrechten te verkleinen en de ingezette bedrijfsontwikkeling door te kunnen zetten en een toekomsbestendig melkveebedrijf over te kunnen doen aan de volgende generatie.