Netwerk

Eiwitrijk voeren van eigen bodem

Wij willen als netwerk kennis ontwikkelen en delen ten aanzien van het verhogen van het rendement in termen van aantal kilo’s droge stof en eiwitgehalte van de teelt van veldbonen en van grasklaver. Daarbij willen we onderzoeken wat de invloed op het eiwitgehalte in de melk is. Ook hebben we ons tot doel gesteld om de duurzaamheid in beeld te brengen door gebruik te maken van de stikstof en fosfaatkringloop. Perspectieven ten aanzien van het effect van vervoedering van veldbonen op de methaanemissie zijn bekend.

Bij minimaal twee landbouwondernemingen is een proefveld aangelegd. De proefvelden worden gemonitord waardoor de invloed van diverse parameters op het rendement van de teelt vrijkomen.
De samenwerking tussen veehouder en akkerbouwers in het gebied is vergroot. Minimaal twee samenwerkingsverbanden zijn tot stand gekomen. Het optimale bouwplan is inzichtelijk. Het netwerk heeft na afloop van het project onderzoeksvragen gedefinieerd en weggelegd bij onderzoeksinstellingen.

Aanpak

We willen de teelt van veldbonen en grasklaver verder optimaliseren. Door het aanleggen van proefvelden en het monitoren van deze velden worden betrouwbare gegevens met betrekking tot de teelt van met name veldbonen en grasklaver gegenereerd. Via bemonstering en weging worden uiteindelijk opbrengstbepalingen gekwantificeerd. Het rendement van de teelten kan dan doorgerekend worden. Door samen te werken met akkerbouwers wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

Nieuws

Producten