Artikel

Duurzame voerproductie

De opbrengsten van de voedergewassen in de Flevopolder staan onder druk. Dit wordt het meest ervaren in de vorm van dalende ruw eiwitwaarden in de graskuilen. Daarnaast intensiveert de melkveehouderij, onder druk van lagere melkprijzen en hogere grondprijzen en is dus veel voer gewenst van eigen grond.

In dit licht stellen we ons de vraag of huidige wijze van grondgebruik, veelal de teelt van 70% gras en 30% snijmais in combinatie met grondverhuur, naar de toekomst toe wel de meest optimale wijze van grondgebruik/voerproductie is.

Onze doelstelling is: Door het gebruik van de laatste inzichten met betrekking tot bodem, gewas en economie willen we de voerproductie van eigen grond verbeteren.

Aanpak

De productiecapaciteit van de grond in Flevoland is altijd hoog geweest, maar met de ervaringen van de laatste jaren en de verder aanscherpende bemestingsnormen moet de gebruikswijze binnen de toekomstige kaders opnieuw worden bekeken. Op deze manier kan de relatief dure productiefactor grond optimaal worden ingezet, zodat een scherpe kostprijs kan worden gerealiseerd. Aan de hand van de voerproductieregistratie van melkveehouders die aan BEX deelnemen is voerproductie te meten. Enkele veehouders hebben reeds hun grondgebruik aangepast, door de implementatie van een ander bouwplan. Hun kennis en ervaringen is interessant om te delen.

Een andere ontwikkeling is de opzet van regionale voercentra, waarbij de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij wordt gezocht. Akkerbouwers zijn geintresseerd in de teelt van voer i.v.m. extensivering van hun bouwplan, zodat de bodemvruchtbaarheid op peil blijft. De mogelijkheden van een regionaal voercentrum worden verkend.

Daarnaast zullen perspectiefvolle grondgebruikssystemen worden doorgerekend op hun rendement. Zo is er nu al belangstelling voor samenwerkingsconstructies met akkerbouw en hernieuwde belangstelling voor zomerstalvoedering versus summerfeeding. In de zoektocht naar duurzame voerproductie zullen we kennis en ervaring gebruiken van collega's, experts en kennis uit de periferie. De samenwerking met het landbouwonderwijs wordt gezocht, voor enerzijds uitvoerende werkzaamheden en anderzijds het uitzetten van de opgedane kennis binnen het landbouwonderwijs.

Nieuws

Producten