Artikel

Duurzame voeding melkveehouderij

Dit netwerk gaat zich bezig houden met het ontwikkelen van een voerstrategie voor melkvee gericht op economische, ecologische en sociale duurzaamheid, waarmee de kostprijs van het veevoer kan worden verlaagd.

Het doel van de netwerkdeelnemers is om een antwoord te krijgen op de vraag welke voorstrategie de meeste kansen biedt op grond van de drie duurzaamheidsaspecten. Door verdere groei van de melkveebedrijven is deze vraag steeds urgenter. En door het beperkt worden van ruwvoer van eigen bedrijf moeten keuzes gemaakt worden over:

  • aankoop van ruwvoeders en enkelvoudige krachtvoeder;
  • mengvoeders;
  • aankoop of huur van grond voor het in eigen beheer telen van ruwvoeders.

Tevens willen de deelnemers antwoorden op deze deelvragen:

  1. Welke ruwvoersoorten kunnen het beste worden aangekocht?
  2. Welke krachtvoeders kunnen het beste worden aangekocht?
  3. Welke verhouding van ruwvoer en krachtvoer is aan te bevelen?
  4. Welk voersysteem past daarbij in zijn algemeenheid?
  5. Welk voersysteem past bij mijn individuele bedrijf?

Aanpak

Het netwerk bestaat uit melkveehouders, een voerleverancier, een dierenartsenpraktijk, een administratiekantoor en een technisch adviesbureau. De melkveehouders vullen periodiek een dashboard in, waarbij de voerstrategie in relatie wordt gebracht met de melkopbrengst. De voederrantsoenen worden daarbij aangegeven en de voerefficiency wordt daarmee uitgewerkt. Een stagiaire verzamelt daarnaast een aantal gegevens van de bedrijven, zoals curatieve en preventieve behandelingen door dierenarts; vastlegging beweidingssysteem; verzamelen gegevens ruwvoerkwaliteit en -kwantiteit etc.

Al deze gegevens worden tijdens een aantal bijeenkomsten geanalyseerd door het netwerk, waarbij ook deskundigen worden ingeschakeld. De vijf onderzoeksvragen worden in het licht van de drie duurzaamheidsaspecten bekeken en er worden referenties voor vastgesteld.

Uiteindelijk moet een toekomststrategie worden bepaald, c.q. gewijzigd ten opzichte van de nul-situatie.

Het doel is uiteindelijk te komen tot een advies voor de voerstrategie voor de komende 10 jaren voor gezinsbedrijven van verschillende groottes (100, 150, >300melkkoeien)

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk