Nieuws

Boeren met gevoel voor humus

Gepubliceerd op
10 december 2013

Het praktijknetwerk Koolstof; de zwart motor gaat de koolstof kringloop in beeld brengen. Ze willen graag alle processen rond koolstof leren begrijpen, met de nadruk op de bodem.

Dat melkveehouders en akkerbouwers zo veel mogelijk organische stof in de bodem willen hebben, is niet nieuw. Met name op zand- en kleigronden is de hoeveelheid organische stof erg belangrijk en is daarmee de sleutel tot een vruchtbare bodem. Organische stof zorgt voor een goede opname en beschikbaarheid van nutrienten en een goede structuur van de grond. Een bodem met voldoende organische stof warmt eerder op in het  voorjaar, is beter te bewerken en heeft minder last van droge perioden. We kunnen daarom stellen dat de organische stof direct is verbonden met de gewasopbrengst.

Maar er is meer. Met de overmaat aan CO2 in de lucht krijgen de boeren er nog een extra stimulans bij. De agrarische sector kan met hun gewassen enorme hoeveelheden CO2 binden uit de lucht en zodoende een deel van het broeikaseffect teniet doen. Voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen zal ook de koolstofvastlegging in de landbouw belangrijk worden. LTO heeft daarom ook deze doelstelling vastgelgd en wil de potentie van CO2-binding door gras- en bouwland verzilveren.

Uit de praktijk blijkt dat de hoogste koolstofvastlegging wordt behaald op kleigronden met permanent grasland! Daarmee is echter nog lang niet alles gezegd. Er is natuurlijk een veelheid aan bodemtypen en gewassen die elk hun eigen koolstofbinding of – uitstoot geven bij bepaalde behandelingen.