Nieuws

Bodemenzymen als indicator voor bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
29 januari 2013

De aandacht voor de bodemkwaliteit in de melkveehouderij is groeiende. Nieuwe en betere meetmethoden voor bodemkwaliteit en daarop gebaseerde adviezen zijn gewenst.

Bodemenzymen bieden mogelijk perspectief als basis voor nieuwe adviezen voor bodemkwaliteit. Om te komen tot nieuwe adviezen dient op twee punten een slag te worden gemaakt, namelijk wat betreft de ontwikkeling van een meetmethode en van het landbouwkundig advies. NMI heeft in samenwerking met TNO-Zeist een verkennende studie uitgevoerd naar de betekenis van bodemenzymen voor de melkveehouderij en het perspectief van een optische meetmethode als snelle en betrouwbare meting.

De resultaten van de studie laten onder andere zien dat een groot aantal bodemenzymen relevant is voor de bodemkwaliteit en de gewasproductie. Zo zijn enzymen betrokken bij de koolstof (C)-, stikstof (N)-, fosfaat (P)-, en zwavel (S)-cyclus in grond en bij de opbouw van een goede bodemstructuur. Ook kunnen enzymen worden beschouwd als een maat voor de bodembiodiversiteit. Landbouwkundige maatregelen die de enzymstatus van een grond beïnvloeden zijn in te delen naar bemesting, bodembewerking en bestrijdingsmiddelen. Hiervan bieden vooral de bemesting en de bodembewerking aanknopingspunten om gericht te sturen op enzymen en daarmee op bodemkwaliteit. Uit de literatuur zijn veel onderzoeksresultaten beschikbaar van maatregelen / behandelingen met positieve effecten op de enzymactiviteit.

De studie beschrijft ook een toetsing van de optische meetmethode in het laboratorium en geeft aan dat bodemenzymen met deze methode meetbaar zijn. De ontwikkeling van nieuwe adviesproducten op basis van een optische meting van de activiteit van bodemenzymen wordt daarmee in principe mogelijk. Echter zowel wat betreft de meting als de interpretatie van meetresultaten is aanvullend (praktijkonderzoek) nodig.

Meer informatie bij Wim Bussink, projectleider, of Marjoleine Hanegraaf projectuitvoerder.