Nieuws

Bewerkte mest en mineralenconcentraten nieuw in adviesbasis

Gepubliceerd op
28 januari 2014

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft in de adviesbasisbemesting globaal de samenstelling van gescheiden mestsoorten meegenomen. Deze waarden zijn erg divers.

Deze diversiteit is hankelijk van de gebruikte scheidings- en bewerkingsmethoden en van de  instellingen van de gebruikte apparatuur.

De CBGV geeft in de adviesbasisbemesting toch een globaal idee van de samenstelling: via berekening zijn samenstellingen ingeschat en opgenomen in een aparte tabel (tabel 1-8). Hierbij zijn modelmatige inschattingen gemaakt  van de verdeling van stoffen over dikke en dunne fracties.

cbgv in tekst foto.png

Complexere verwerkingsmethoden worden meestal niet op het erf maar bij speciale verwerkingsbedrijven toegepast. De vaste fractie die daaruit komt is vergelijkbaar met de vaste fractie bij eenvoudige scheiding. De mineralenconcentraten bij dunne fractie na omgekeerde osmose heeft echter een andere samenstelling. Een gemiddelde samenstelling daarvan is opgenomen in de tabel met standaard mestsoorten (tabel 1-7).

De CBGV raadt voor standaard mestsoorten en ook voor ‘andere’ mestsoorten aan om voor iedere partij een eigen analyse te laten doen op N-mineraal, N-organisch, fosfaat en kali en eventueel andere elementen. Met goed gevulde putten en het voorjaar in aantocht goed om alvast in te plannen.

Inschatten van de samenstelling

De inschattingen van de samenstelling van gescheiden mest is gebaseerd op de aanname dat N-organisch en fosfaat (P) aan organische stof gekoppeld zijn en ammoniakale-N (‘Nmin’), kalium (K), magnesium (Mg) en natrium (Na) aan het water in de mest. Het aandeel van de N-organisch en fosfaat die in de dikke fractie terecht komt (=scheidingsrendement) varieert bij eenvoudige methoden van 30 tot 60 procent. (Schröder et al., 2009). Deze methoden van berekening levert de samenstellingen op in tabel 1-8 in de adviesbasis. Dit is de bandbreedte die in de praktijk gevonden wordt. Ter vergelijking zijn ook de samenstelling van onbewerkte drijfmest, vaste mest en gier gegeven.

Bij anaerobe vergisting van mest wordt alleen de relatief gemakkelijk afbreekbare organische stof, met daarin N, afgebroken en blijft daarom een relatief groot deel van de N organisch gebonden. Meestal  wordt een afbraakpercentage tussen 25 en 50 procent  gemeten. Voor varkensmest is dit percentage meestal wat hoger dan voor rundermest. De verhouding tussen NH4-N en Norg in vergiste mest verandert, de totale hoeveelheid N blijft gelijk. Het toevoegen van covergistingsproducten kan tot sterk afwijkende samenstellingen leiden.

Meer informatie over deze mestsoorten is te vinden in:

  1. Schröder, J.J., F. de Buisonjé, G. Kasper, N. Verdoes & J. Verloop (2009). Mestscheiding: relaties tussen techniek, kosten, milieu en landbouwkundige waarde. Rapport 287, Plant Research International, Wageningen, 36 pp. (http://edepot.wur.nl/50884)
  2. Verloop, J. & G.J. Hilhorst (2011) Stikstofwerking van dunne en dikke fractie van rundveemest in maisland en grasland. Rapport 396, Plant Research International, Wageningen, 38 pp. (http://edepot.wur.nl/173813)