Persbericht

Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm vraagt goed management

Gepubliceerd op
5 juni 2013

Melkveebedrijven zullen in de toekomst meer mest moeten afvoeren vanwege lagere generieke fosfaatgebruiksnormen. Voor Koeien & Kansen-bedrijven zal de mestafzet in 2015 daardoor 14% hoger uitvallen dan in de afgelopen jaren. Een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm is alleen gunstig voor bedrijven met een aanwijsbare hogere gewasopbrengst dan gemiddeld.

Fosfaatgebruiksnormen worden de bottle neck

In het Vierde en Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn voorschriften opgenomen voor de maximum hoeveelheden stikstof en fosfaat die toegepast mogen worden bij de teelt van gewassen (gebruiksnormen). Mest mag worden uitgereden op het land totdat de norm voor stikstof óf fosfaat wordt bereikt. In het verleden is vooral op basis van stikstof mest afgevoerd, maar dat zal verschuiven naar fosfaat.

Bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm

Koeien & Kansen heeft een methode ontwikkeld die niet alleen de werkelijke fosfaatonttrekking van een gewas aan de bodem bepaalt, maar ook een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm afleidt. In extreme gevallen kunnen bedrijven met een hoge bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm 25% aan mestafzetkosten besparen. Keerzijde is dat op bedrijven met een lage bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm de extra mestafzetkosten kunnen oplopen tot meer dan 70%. De bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm laat vooral zien dat er tussen bedrijven veel meer variatie is in de fosfaatonttrekking van gewassen aan de bodem dan de generieke fosfaatgebruiksnorm impliceert. Uiteindelijk geven de bedrijfseigen fosfaatgebruiksnormen een beter beeld van de werkelijke fosfaatonttrekking op een bedrijf en daardoor een betere invulling van het principe van evenwichtsbemesting dan generieke normen.

Mestsamenstelling aanpassen

Bij het afvoeren van mest komt het voor dat er een ‘teveel’ aan stikstof of fosfaat mee wordt afgevoerd. Dit komt doordat de stikstof/fosfaat-verhouding in de mest anders is dan de stikstof/fosfaat-verhouding in de plaatsingsruimte op het bedrijf. Op de Koeien & Kansen-bedrijven werd hierdoor in 2011 11 kg fosfaat per ha ‘teveel’ mee afgevoerd. Sturen in de stikstof/fosfaat-verhouding in mest door het rantsoen van melkvee aan te passen, is een manier om de mestafvoer van melkveebedrijven met gemiddeld 14% te beperken. Wel zal een afweging moeten worden gemaakt tussen de eventuele extra voerkosten tegenover de besparing van mestafzetkosten.

Downloaden van het rapport

Het Koeien & Kansen-rapport 70: De gevolgen van generieke en bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen op bedrijven in ‘Koeien & Kansen’, is gratis te downloaden: http://edepot.wur.nl/258078. Een gedrukt exemplaar is te bestellen bij het secretariaat van Koeien & Kansen, info@koeien&kansen.nl of 0320 – 293 302.