Nieuws

AERIUS bezoekt pilotveehouders Proeftuin

Gepubliceerd op
19 november 2012

Half oktober heeft het AERIUS-team een bezoek gebracht aan de bedrijven van Ruben ter Braak (pluimvee), Arnoud Bouwmeester (varkens) en Erik Wessels (melkvee), pilotveehouders van Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

Samen met de ondernemers is bekeken welke rol AERIUS kan bieden voor de noodzakelijke depositieberekeningen. De pilotveehouders voeren verschillende maatregelen door op hun bedrijf om de ammoniakemissie, en daarmee de depositie, te verlagen. Het AERIUS-team heeft op de bedrijven gegevens geïnventariseerd om de depositie te kunnen berekenen van zowel de huidige als de gewenste situatie.

Tijdens de drie bezoeken lag de focus op het verkrijgen van zo veel mogelijk bedrijfsgegevens. In die inventarisatie nam AERIUS ook mee wat de huidige situatie van de ondernemers is en waar ze in de toekomst willen staan. Daarmee is te bepalen welke maatregelen in te zetten zijn om de ammoniakuistoot te reduceren. Uit de eerste uitwerkingen tijdens het bezoek kwamen een aantal interessante zaken naar voren. Een daarvan was de vraag of de bedrijfsmanagementsystemen een inhoudelijk rol kunnen vervullen in de berekeningen. Na de bezoeken is AERIUS aan de slag gegaan om voor de pilotbedrijven de depositie, van de huidige en gewenste situatie, door te berekenen op de habitattypen in Natura 2000-gebieden. Hier is bij de melkveehouderijbedrijven ook onderscheid gemaakt tussen de stal en percelen om het effect van bemesting inzichtelijk te maken.

Op 31 oktober heeft AERIUS de resultaten gepresenteerd aan de pilotondernemers en de Proeftuin. De depositieberekeningen leverden waardevolle informatie op voor de ondernemers, bijvoorbeeld het verschil in depositie vanuit stal en van percelen. Er ontstond een levendige discussie, onder meer over de aan te leveren basisgegevens die het rekenen met AERIUS nog vraagt. De resultaten tot nu toe leveren beide partijen nieuwe inzichten op. Ook de komende tijd blijven AERIUS en de Proeftuin nog bij elkaar betrokken. Op dit moment berekent AERIUS voor alle pilotveehouders de depositie door.

Meer info bij Cathy van Dijk.