Nieuws

Ervaringen eerste jaar “Boeren bij Hoog Water”

Gepubliceerd op
9 juni 2021

Op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld is vanaf 2020 het grondwaterpeil verhoogd om de bodemdaling te beperken en de emissies van broeikasgassen te reduceren. Op deze proefboerderij wordt op ruim 50 ha systemen vergeleken bij een lage (als referentie) en hoge grondwaterstand (streefpeil is -20 cm beneden maaiveld) met verschillende koeienrassen (Holstein, Jersey en Blaarkop).

Het eerste jaar was er vooral op gericht om te ontdekken of het lukt een hoge grondwaterpeil te realiseren en wat dat betekent voor een melkveebedrijf. Uiteindelijk gaat het erom een verdienmodel voor de melkveehouderij in veenweidegebieden te realiseren bij hoge grondwaterstanden.

Leerervaringen in het eerste jaar

 • Realiseren grondwaterstand
  Het grondwaterpeil wordt geregeld met een waterinfiltratiesysteem met druk (druk drainage) via drainbuizen en verhogen slootwaterpeil. Het is in het eerste jaar niet gelukt op alle percelen de gewenste -20 cm te realiseren. De variatie binnen en tussen percelen is groot door hoogteverschillen in een perceel en verschillen in bodemprofiel. De bergingscapaciteit bij een hoger grondwater- en slootpeil is bij extreme buien beperkter geworden.
 • Landverlies
  Hoger slootpeil leidt tot verbreding van de sloten en landverlies van 3 tot 4% aan begraasbaar oppervlakte
 • Draagkracht
  Zoals verwacht resulteert een hoger grondwaterpeil in een hoger bodemvochtgehalte en een slechtere draagkracht, echter door de grote variatie tussen percelen zien we nog geen verschillen tussen de bedrijfssystemen.
 • Veerassen
  Er zijn nog geen verschillen tussen rassen qua melkproductie en diergezondheid geconstateerd die direct te linken zijn aan een hoog grondwaterpeil.
 • Van inregeljaar in 2020 naar meetjaar in 2021
  Het eerste jaar is duidelijk een inregeljaar. In 2021 hopen we duidelijke verschillen in grondwaterpeil te zien tussen de systemen en daardoor verbanden te leggen tussen grondwaterpeil-draagkracht-grasproductie-graskwaliteit-melkproductie en gevolgen door vertrapping of rijschade. Ook verdienmodellen zal de komende jaren steeds meer aandacht krijgen.
Download hier de rapportage

Meer informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Universiteit en Onderzoek, Louis Bolk Instituut, PPP Agroadvies en KTC Zegveld in opdracht van het Veenweide Innovatie Centrum. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, LTO, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Meer informatie is te vinden op de website www.hoogwaterboerderij.nl of download hier direct de leerervaringen: Living Lab Boeren bij Hoog Water, jaar 1 in een notendop.