Project

Verklaring variatie ammoniakemissie bij mesttoediening op grasland

De variatie in de hoogte van de ammoniakemissie bij mesttoediening is groot. Identificeren en kwantificeren van invloedsfactoren kan bijdragen om de emissie verder terug te dringen.

Emissies van ammoniak bij toediening van dierlijke mest vormen circa 40% van de totale ammoniakemissies in Nederland. De variatie in de gemeten emissies is groot. Betere en gedetailleerder informatie over welke factoren van invloed zijn op de emissie en welke factoren te beïnvloeden zijn, zou de landbouwpraktijk handvatten bieden om de emissies beter te reguleren en te reduceren. 

Variatie groot

De emissiefactoren voor ammoniakemissie bij mesttoediening zijn gebaseerd op de gemiddeld gemeten ammoniakemissie per toedieningsmethode onder de gemiddelde omstandigheden voor de mest, het weer, de bodem en het gewas zoals die in de vele veldproeven voorkwamen. Significant van invloed zijn de gebruikte toedientechniek, de temperatuur en de windsnelheid. Een aanzienlijk deel van de variatie in de emissie kan op dit moment echter nog niet verklaard worden. 

Onderbouwing

Vanuit het beleid en de praktijk wordt aangedrongen op verdere onderbouwing van de emissies en aanvullende/alternatieve emissiereducerende maatregelen. Daarbij zouden onder andere dan de reeds bekende factoren die de actuele emissie bepalen gebruikt kunnen worden voor reductie van de emissie. Op dit moment ontbreekt de informatie over het kwantitatief effect van een aantal mogelijke invloedsfactoren op de emissie en kan dit geen vorm gegeven worden. 

Doelstelling

  • Verbeteren van de kwantificering van factoren die de ammoniakemissie bij de mesttoediening beïnvloeden.
  • Definiëren van indicatoren voor berekening van de ammoniakemissie op regionaal en bedrijfsniveau, op basis van de (bedrijfs)specifieke omstandigheden en toepassing van emissiereducerende maatregelen.

Aanpak

Binnen het project wordt via empirische modellering op basis van veld data en via procesmodellering onderzocht welke factoren (kwantitatief) de ammoniakemissie bij de mesttoediening beïnvloeden. Ook wordt hierbij aangesloten bij de opzet van een internationale database met emissiegegevens en omstandigheden. 

Nieuws

Producten