Project

Verborgen rendement uit de bodem 

Een groep melkveehouders in ZO-Friesland streeft naar een betere ruwvoerproductie en biodiversiteit. Dit wil men realiseren door het ‘verborgen rendement’ in de bodem te benutten door op perceelsniveau bodemkwaliteit en grondgebruik beter op elkaar af te stemmen.

Het specifieke doel van project 'Verborgen rendement’ is het in de praktijk introduceren en testen van een aanpak voor verbeterde ruwvoerproductie. Kern van de aanpak is een digitaal perceelgericht voederwinnings- en bemestingsplan (VWBP), waarvoor de bestaande graslandgebruikskalender als basis dient.

Regionaal initiatief

In het voortraject heeft ANV Gagelvenne een cursus georganiseerd om de bodem optimaal te benutten en de kringloop van mineralen verder te sluiten in de praktijk. Als onderdeel hiervan hebben de deelnemers aangegeven hoe zij het geleerde in de praktijk willen brengen 

Pilot

De aanpak wordt getoetst op enkele bedrijven, waarbij o.a. een grashoogtemeter en extra bodemanalyses worden ingezet. Deze gegevens worden opgenomen in de digitale kalender. Deze tool ondersteunt de planvorming voor de bemesting voor en tijdens het groeiseizoen, en ook de evaluatie achteraf.

Verwacht resultaat

Eind 2015 is een prototype van de nieuwe tool beschikbaar, inclusief plan voor verdere toetsing en opschaling.

Nieuws

Producten