Project

Precisiewatermanagement met onderwaterdrains en putbemaling

Onderwaterdrains verminderen maaivelddaling en vergroten de draagkracht op veengrond. Om de werking te vergroten is de volgende stap in de ontwikkeling het actief aan- en afvoeren van water met een pomp. Hierbij zijn de drains aangesloten op een verzamelput en staan deze niet meer rechtstreeks in verbinding met een sloot.

Met precisiewatermanagement wordt beoogd het vochtgehalte in de bodem beter te kunnen reguleren, waardoor de bodemdaling minimaliseert, de draagkracht verbetert en de grasproductie verhoogt. Dit geeft bovendien melkveehouders in het veenweidegebied een mogelijkheid in handen om de maatschappelijke discussie rondom CO2-productie en bodemdaling extra weerstand te bieden. 

Vergroten sturingsmogelijkheden

Onderwaterdrains liggen onder slootpeil en hebben zowel een drainerende als een infiltrerende werking. Extra infiltratie draagt bij aan een vermindering van bodemdaling. Een hoog slootpeil vergroot dit effect, echter leidt ook snel tot vernatting. Op KTC Zegveld wordt onderzocht of putbemaling de sturingsmogelijkheden vergroten om zowel vernatting als maaivelddaling te minimaliseren. 

Putbemaling

Bij putbemaling zijn de drains aangesloten op een put en wordt het peil gestuurd door een pomp. Daarbij wordt het water in of uit de sloot gepompt. Het peil in de put kan daarmee onafhankelijk van het slootpeil ingesteld worden om daarmee het grondwaterpeil extra te verhogen of te verlagen. 

Onderzoek op KTC Zegveld

Op KTC Zegveld is een veldproef gestart om de werking van onderwaterdrains met putbemaling te vergelijken met gangbare onderwaterdrains en een situatie zonder drains. Daarbij wordt gekeken naar het grondwaterstandsverloop en de grasopbrengst en het eiwitgehalte van gras. De hypothese is dat de grondwaterstand onder een grasperceel onafhankelijk te reguleren is van het slootpeil.

Vernieuwend

Nieuw is dat het grondwaterpeil leidend wordt in het watermanagement. Dit vraagt om inzicht in de actuele grondwaterstand, de weersverwachting en de vochttoestand van de bovengrond. Hiertoe moet een besturingssysteem worden ontworpen dat deze factoren inzichtelijk maakt en de pomp automatisch kan aansturen. Dit systeem moet te benaderen zijn met een smartphone.

Wat levert het project op?

Duidelijk moet worden of met putbemaling het voorkomen van te natte of te droge omstandigheden beter gestuurd kan worden. Voor de aansturing van de elektrische pomp wordt een prototype systeem opgeleverd. De voortgang en de resultaten van het onderzoek worden periodiek gecommuniceerd met stakeholders en melkveehouders in het veenweidegebied

Nieuws

Blog

Producten