Project

PASsend beweiden

Dit onderzoek beoogt de informatie van verschillende lopende initiatieven en studies naar beweiding en stallen tijdens beweiding bij elkaar te brengen en de effecten op de ammoniakemissie in de gehele mestketen mee te nemen. Met deze kennis zal gekeken worden naar het effect van diverse beweidingsscenario’s op de ammoniakemissie.

Beweiding is een goede strategie in het licht van de drie duurzame P’s: People, Planet en Profit, oftewel maatschappelijke waardering, emissiereductie en rendement. Zo kan het tot recht komen in het kader van de PAS-regeling. Uit mest die in de wei terecht komt, ontsnapt relatief minder NH3 dan in de stal. Toch moeten we voorzichtig zijn met ons rijk te rekenen in het licht van de gehele mestketen op een bedrijf. Op dit moment is bij de beschouwing van het effect van beweiden vooral de weide-emissie in beeld, maar de hele keten dient gezien te worden: wat gebeurt er met de stalemissie tijdens beweiden en afhankelijk van de toedieningsmethode geeft dit een voor- of nadeel in de ketenemissie?

Reductie ammoniakemissie

De PAS vraagt maatregelen van de melkveehouderij om de ammoniakemissie te reduceren. Hier is een win-win-win met de maatschappelijke wil, de politieke wil en de wens van de sector zelf om koeien in de wei te houden. Het is van belang om het effect van beweiden op ammoniakemissie goed in kaart te brengen met het oog op de hele mestketen. Daarnaast is het zaak kansen te exploreren om de emissies tijdens beweiden te reduceren. Het onderzoek zal handvaten bieden om de milieuvoordelen van beweiden te bepalen en te vergroten, zowel in de wei als in de stal tijdens het beweiden. PAS versterkt deze noodzaak. 

Nieuwe beweidingsstrategieën

Het doel van dit onderzoek is het effect van beweiden op de ammoniakemissie beter in kaart te brengen met oog op de gehele mestketen en met oog voor nieuwe beweidingsstrategieën. Dit inzicht moet leiden tot de meest effectieve maatregelen in de stal en de weide om de ammoniakemissie verder te reduceren tijdens de beweidingsperiode. 

Drie fasen

Deze studie behelst een bureaustudie om beschikbare kennis bijeen te brengen en te beschouwen in het licht van beweiden en de ammoniakemissie. Omdat ook gebruik gemaakt zal worden van kennis die is opgedaan via bijvoorbeeld Stichting Weidegang en Courage is het in zekere zin ook praktijk waarnemend.

Er zijn drie onderzoeksfasen te onderscheiden:

  • Beschrijving van processen en factoren die een rol spelen bij emissies in de beweidingsperioden. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de emissies in de wei en de emissies in de stal gedurende beweiding.
  • Hoe is de huidige emissiefactor tot stand gekomen in NEMA en hoe rekenen Aerius, AmmoniakWijzer en KringloopWijzer? Hoe verhouden deze berekeningen zich tot de huidige praktijk?
  • Gegeven voorgaande twee fasen, kunnen emissies afgeleid worden voor verschillende weidegangconcepten, voor zowel de emissies in de wei als in de stal tijdens beweiden. Tevens wordt een perspectief geschetst van reductiemogelijkheden voor weide en stal? 

Resultaat

Het resultaat zal inzicht geven in het effect van beweiden op de ammoniakemissie over de gehele mestketen van een bedrijf bij verschillende beweidingsstrategieën zoals bijvoorbeeld Robot & Weiden concepten. Tevens biedt het opties voor maatregelen om de emissie tijdens beweiden nog meer te reduceren, hetzij in de wei, dan wel in de stal. 

Communicatie

De resultaten worden gerapporteerd en gecommuniceerd via vakbladen. Daarnaast zullen nieuwe inzichten gedeeld worden met NEMA, Aerius, KringloopWijzer en AmmoniakWijzer zodat de kennis integraal benut wordt.

Producten