Project

Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland


Het bemestingsbeleid is sinds 2000 sterk gewijzigd. Heeft dit ook gevolgen gehad voor de bodemvruchtbaarheid en de voederwaardekwaliteit? Dit is onderzocht in opdracht van Productschap Zuivel.

Met gebruikmaking van gegevens van het reguliere grond- en gewasonderzoek van BLGG AgroXpertus is voor de periode 2000-2012 per grondsoort en per LEI-gebied de verandering in bodemvruchtbaarheid en voederwaardekwaliteit in beeld gebracht.

Aanpak

In de studie zijn per grondsoort op landelijk niveau en per LEI-gebied de volgende bodemparameters meegenomen: P-PAE (beschikbaar vanaf 2006), P-AL, N-totaal, organische stofgehalte, CN–quotiënt en pH. Voor Nederland als geheel en per LEI-gebied zijn voor graskuil het fosforgehalte, ruw eiwitgehalte (RE), ruwe celstof (RC) en verteerbaarheidscoëfficiënt organische stof (VCOS) gepresenteerd. Per parameter is gewerkt op basis van gemiddelde per jaar voor een regio en of grondsoort. Er is nagegaan of er sprake is van een significante trend over de jaren.

Nieuws

Producten

    • Rapport: Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland