Project

Management of Change

De Duurzame Zuivelketen is een uniek initiatief waarbij zuivelindustrie en melkveehouders er naar streven om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen en zetten zich daarmee gezamenlijk in voor structureel draagvlak van de hele zuivelketen in de markt en de maatschappij.

Duurzame Zuivelketen (DZK) heeft behoefte aan monitoring van de voortgang ten aanzien van de door DZK geformuleerde (kwantitatieve) doelen én heeft behoefte aan monitoring en reflectie op de aanpak en het proces, met name gerelateerd aan de primaire sector. Dit betekent dat dit project bestaat uit 2 hoofdonderdelen: (1) monitoring rond duurzaamheidsindicatoren en (2) management of change.

Monitoring duurzaamheidsindicatoren

De Duurzame Zuivelketen (DZK) heeft doelen geformuleerd rond vier thema’s: 1) klimaat & energie, 2) diergezondheid & dierenwelzijn, 3) weidegang en 4) biodiversiteit & milieu. Deze doelen zijn vastgelegd in het document ‘Doelen en uitvoeringsprogramma 2011-2012 Duurzame Zuivelketen’.

DZK wil jaarlijks inzicht in de mate waarin deze doelen gerealiseerd worden. Hiermee kunnen de doelen worden geëvalueerd, zowel richting de eigen achterban als richting maatschappelijke organisaties. DZK wil zich hierbij baseren op de best beschikbare kwantitatieve informatie. Vanaf 2012 is er jaarlijks een ‘sectorrapportage’ waarin verslag wordt gedaan van de voortgang op de geformuleerde doelen.

Management of change

De partijen binnen DZK hebben behoefte aan onderbouwde reflectie op hun programma’s. Zo willen zij antwoord op vragen zoals: hoe kijken de ondernemers aan tegen de duurzaamheids-programma’s? Waar doen ze wel aan en waar doen ze niet aan mee? En wat is de achterliggende reden van de reactie van de ondernemers? Hoe kunnen we hier zo goed mogelijk op inspelen in onze duurzaamheidsprogramma’s? Hoe vergroten we het bereik van de duurzaamheidsprogramma’s? Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk melkveehouders te stimuleren mee te nemen in de gewenste verduurzamingsslag. Een aspect waar specifiek aandacht aan wordt besteed is de rol hun directe netwerk hierin, waaronder de erfbetreders als veevoeradviseurs, dierenartsen, accountants, bankmedewerkers en onafhankelijke adviseurs.

In de loop van 2012 is een start gemaakt met dit project, onder andere door het uitzetten van een enquête onder de bedrijven uit het bedrijven informatienet. Dit zijn dezelfde bedrijven op basis waarvan ook de sectorrapportage wordt gemaakt. Door deze monitoring ook uit te voeren op de BIN-melkveebedrijven ontstaat het voordeel dat gegevens over het gedrag van ondernemers te koppelen is aan bedrijfskenmerken en kwantitatieve parameters rondom het realiseren van de DZK doelen. In 2013 en 2014 is met name de rol van de erfbetreders in het verduurzamingsproces onderzocht. De deelnemende partijen (zuivelondernemingen, LTO, NZO) hebben behoefte aan een praktische terugkoppeling van de onderzoeksresultaten waarbij de toepassingsmogelijkheden in het specifieke duurzaamheidsprogramma centraal staan. Daarnaast wordt ook gevraagd om een analyse van het functioneren van het platform Duurzame Zuivelketen en een daaraan gekoppeld advies.

Nieuws

Producten