Project

Kunstmestloos boeren op veengronden

Bij de bemesting van grasland en voedergewassen zullen binnenkort grote veranderingen optreden.

De aangescherpte mestwetgeving zorgt er voor dat bewerking en betere benutting van dierlijke mest interessant wordt. Door een techniek als mestscheiding ontstaan nieuwe mestproducten die de efficiëntie van mest positief kunnen beïnvloeden.

Grafiek_Mestconcentraat_DunneFractie.jpg
In 2010 deed het netwerk Kunstmestloos boeren op veen al een veldexperiment naar het vervangen van kunstmest door mestconcentraat (varkens- en gescheiden mest) met opmerkelijke resultaten.
Bij een gelijkblijvende N-gift toegediend via mestconcentraat (MC) of dunne fractie (DF) i.p.v. kunstmest blijft de droge stofproductie in de tweede en derde snede ruim op peil. Bij het netwerk leeft nu de vraag of, door specifieke toepassing van de dunne- en dikke fractie van gescheiden mest in de eerste snede, ook de kunstmeststikstof en -fosfaat achterwege kan blijven en economisch rendabel is? Met dit project beogen we inzicht te krijgen in de benutting van de stikstof en fosfaat uit dierlijke mest op veengronden, in het voorjaar, door specifieke combinaties te maken tussen ‘bedrijfseigen’ drijfmest, dikke fractie en dunne fractie waarbij geen kunstmest meer toegediend wordt. Het gaat om:
  • Vaststelling van de N-werking uit de dunne en dikke fractie op veengronden als vervanging van kunstmest N en P
  • Berekening van het financieel perspectief
  • De netwerkgroep ‘kunstmestloos boeren’ voorzien van kennis

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research, Melkveeproefbedrijf Zegveld van Wageningen UR, PPP-Agro Advies en Veehouders uit het netwerk Kunstmestloos boeren op veen

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

Projectleiders   

Frank Lenssinck (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-293459

Bert Philipsen (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320 - 293449