Project

Klimaat voor vernieuwing

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in projecten die bewustwording rond het thema klimaat vergroten. Gevolg daarvan is dat het thema en probleem inmiddels wordt erkend.

De volgende fase is omzetting naar concrete stappen voor uitwerking op het individuele bedrijf.

Het project zal met de ervaringen uit initiatieven als Koeien en Kansen en Climate Farmers en in samenwerking met partijen uit de keten antwoord geven op vragen als:

  • welke mogelijkheden zijn er momenteel om de emissie op mijn bedrijf te verminderen;
  • met welke kosten moet ik dan rekening houden;
  • zijn er nog belemmeringen vanuit overheid en/of bedrijfsleven, en wat kan ik daar aan doen?

Activiteiten
Aan het eind van het project is wetenschappelijke kennis, gekoppeld aan ervaring van melkveehouders en erfbetreders, gebundeld in een reeks praktische handvatten waarmee individuele bedrijven hun emissie van broeikasgassen kunnen verminderen. Hiervoor is dan samen met experts, van binnen en buiten de agrarische sector, én de praktijk kennis ontwikkeld.

Om bovenstaande te realiseren vinden navolgende activiteiten plaats:

  • verzorging 30 Klimaat (broeikasgas) presentaties (huidige praktische maatregelen), m.m.v. weermannen;
  • organisatie 20 broeikasgaswerkgroepen met melkveehouders (aan de slag met ontwikkelde kennis vertaald in maatregelen);
  • organisatie 10 Experimenteercafés, waarbij ondernemers aan de slag gaan met aanpak en ideeën uit andere sectoren. Hierin wordt met in- en externe experts praktische kennis ontwikkeld en de sector binnengehaald;
  • klimaatfilm met praktische kennis en handvatten, deze film wordt tijdens de bijeenkomsten getoond;
  • kennisoverdracht via vakpers. 

Uitvoerende instellingen

Projecten LTO Noord, CLM en Arvalis BV

Financiers

Productschap Zuivel, LTO's, Ondernemers en partners in bijeenkomsten

Nieuws

Producten

Projectleiders   

Raymond Nolet (Arvalis BV)

tel: 06-10322186