Project

Juiste bepaling van kuildichtheid voor BEX en BEP

Met de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) kan een melkveehouder de stikstof en fosfaat excretie van het bedrijf berekenen.

Hiermee kan worden aangetoond dat de excretie op het bedrijf afwijkt t.o.v. de forfaitaire normen, zodat op mestafzet kan worden bespaard. Bij deelname aan BEX moet de hoeveelheid ruwvoer worden vastgelegd. Dit wordt gedaan via partijmetingen door geaccrediteerde monsternemers. Om tot een hoeveelheid droge stof te komen wordt de inhoud van de partijen vermenigvuldigd met tabelwaarden voor dichtheid (kg droge stof per m3) die ook in het Handboek Melkveehouderij worden gehanteerd. Deze tabelwaarden dateren van 2007 en zijn afhankelijk van een aantal kuilfactoren zoals drogestofgehalte, kuiltype, kuilhoogte en wijze van afdekking.

Op basis van ervaringen in de praktijk, o.a. Koeien & Kansen bedrijven en metingen op proefbedrijf De Marke zijn er duidelijke aanwijzingen dat de verschillen in dichtheden tussen kuilen groter zijn dan de maximale verschillen van de tabelnormen. Aangezien afwijkingen behoorlijke consequenties kunnen hebben voor de mestafzetkosten van een individueel bedrijf is het van belang om de hoeveelheden ruwvoer van een bedrijf nauwkeurig in te schatten. Een nauwkeurige inschatting biedt tevens betere mogelijkheden voor het bereiken van evenwichtsbemesting, bijvoorbeeld via de bedrijfsspecifiek fosfaat gebruiksnorm (BEP).

Het doel van dit project is dan ook om tot een juiste dichtheidsbepaling van gras- en maiskuilen te komen en daarmee tot een betere BEX en BEP op bedrijfsniveau. Het totale project is opgedeeld in twee fasen. In fase 1 (dit project) wordt een verkenning uitgevoerd, o.a. via literatuuronderzoek, naar beschikbare mogelijkheden om de dichtheid nauwkeuriger te schatten. Wanneer uit fase 1 blijkt dat er één of meer methoden zijn die voldoende perspectief bieden dan is het de bedoeling om die in fase 2 bij kuilen op praktijkbedrijven te toetsen.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en BLGG AgroXpertus

Financiers

Productschap Zuivel en BLGG AgroXpertus

Nieuws

Producten