Project

Juiste bepaling van kuildichtheid voor BEX en BEP - fase II

In 2012 is door Wageningen UR Livestock Research en BLGG AgroXpertus een deskstudie uitgevoerd naar beschikbare mogelijkheden om de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten (fase I).

Uit de studie kwam naar voren dat diverse bestaande (buitenlandse) rekenmodellen onvoldoende nauwkeurig zijn om de dichtheid van gras- en snijmaïskuilen te berekenen voor de voorraadbepaling voor BEX en BEP. Dit komt omdat onderliggende datasets van de bestaande modellen niet representatief zijn voor gras- en maïskuilen in Nederland. Daarnaast bevatten een aantal modellen invoervariabelen die niet wettelijk geborgd kunnen worden.

Een oriënterende analyse liet echter zien dat met het opnemen van voerparameters die gerelateerd zijn aan de verteerbaarheid en de celwandgehalten mogelijk kunnen bijdragen aan een verbetering van de voorspelnauwkeurigheid van rekenmodellen waarmee de dichtheid kan berekend worden. Het wegen van boorkernen is als methode beperkt geschikt. De dichtheid van kuilen varieert met de hoogte en de breedte. Deze variatie bemoeilijkt het om tot een representatieve bemonstering van kuilen te komen zonder een groot aantal boorkernen per kuil te wegen. Het wegen van boorkernen uit gesloten kuilen lijkt nog het best mogelijk bij graskuilen met een beperkte hoogte.

Verder gaf het onderzoek aan dat penetrometers ongeschikt zijn om de dichtheid van kuilen te kwantificeren. Alternatieve methoden zoals grondradar en microgolf metingen bevinden zich nog in het ontwikkelingsstadium, maar lijken perspectiefvol.

Om tot een betere schatting van de kuildichtheden te komen wordt in fase 2 (dit project) van circa 100 graskuilen en 40 snijmaïskuilen de werkelijke dichtheid gemeten door het gewas te wegen tijdens het inkuilen. Het doel is het ontwikkelen van een nauwkeuriger methode voor dichtheidsbepaling van kuilen met eenvoudige, snel en goedkoop meetbare invoervariabelen die kunnen worden geborgd (voerparameters en kuilafmetingen). Tevens kunnen de resultaten gebruikt worden voor het kalibreren van eventuele nieuwe technieken zoals grondradar of microgolfsonde.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en BLGG AgroXpertus

Financiers

Productschap Zuivel en BLGG AgroXpertus

Nieuws

Producten