Project

Inventarisatie en communicatie reductie overige broeikasgassen

In het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ heeft het kabinet in 2007 de volgende klimaatdoelen geformuleerd:

  1. Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30% tot 2020 (ten opzichte van 1990);
  2. Het verbeteren van de energie-efficiëntie met 2% per jaar (is nu 1%);
  3. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen moet oplopen tot 20% in 2020 ten opzichte van 2 tot 3% op dit moment.

In het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ geeft de agrarische sector aan hoe zij dit wil realiseren. Iedere sector geeft op haar eigen manier invulling aan het convenant waarbij veehouderij wordt opgesplitst in extensief en intensief. Voor de extensieve veehouderij is de werkgroep ‘Schone en Zuinige Melkveehouderij’ ingesteld met vertegenwoordigers van LTO Nederland, Projecten LTO Noord, NZO, Ministeries van EL&I en I&M en Agentschap NL. Vanuit deze werkgroep worden plannen geïnitieerd die er voor moeten zorgen dat de doelstellingen zoals die in het convenant omschreven zijn, worden gerealiseerd. Om het geheel handen en voeten te geven worden er ieder jaar door de verschillende sectoren werkplannen opgesteld. Het jaarwerkplan voor de extensieve dierlijke sectoren heeft als titel ‘Op weg naar een duurzame zuivelketen’ meegekregen.

Het project ‘Inventarisatie en communicatie reductie overige broeikasgassen’ geeft invulling aan het inventariseren en bundelen van afgeronde, lopende en komende projecten en initiatieven binnen de grondgebonden veehouderij. De inventarisatie richt zich op de transitiepaden Veevoer, Dierlijke mest, Bodem & bemesting, Stalsystemen, Keten & consument en Covergisting.

De inventarisatie leidt er toe dat er antwoord gegeven kan worden op de volgende vragen:

  • Op welke transitiepaden worden momenteel de meeste inspanningen verricht;
  • Hoe verhouden de in het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ genoemde doelstellingen zich tot de resultaten van dit inventarisatieproject;
  • Welke transitiepaden leveren het meeste resultaat op en op welke termijn en welke transitiepaden dragen bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen;
  • Welke transitiepaden blijven onderbelicht en welke transitiepaden zouden een impuls moeten krijgen?

Uitvoerende instellingen

LTO Noord en Projecten LTO Noord

Financiers

Productschap Zuivel en Ministerie van EZ

Producten

Projectleiders 

Goaitske Iepema (Projecten LTO Noord)

tel: 088-888 66 77

Liesbeth van der Vegt (Projecten LTO Noord)

tel: 088-888 66 77