Project

Innovatieve beheersing van Jacobskruiskruid met een Nederlandse kever

Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris, synoniem: Senecio jacobaea) is een van oorsprong in de zeeduinen voorkomende, tweejarige plant die van juni tot september heldergeel bloeit.

Jacobskruidaardvlo.jpg

Verder landinwaarts is het giftige Jacobskruiskruid een hardnekkig graslandonkruid dat de waarde van extensief beheerd grasland doet afnemen. Juist op dergelijke (natuur)graslanden is behoefte aan beheersingsmethoden zonder tussenkomst van herbiciden.

In dit project wordt onderzocht in hoeverre de Nederlandse Jacobskruidaardvlo (Longitarsus jacobaeae), die van nature ook in het duingebied voorkomt, een rol kan spelen in de beheersing van Jacobskruiskruid in graslanden. In het buitenland is daar al veel positieve ervaring mee opgedaan. Naast grote belangstelling bij veehouders hebben ook terreinbeherende organisaties, waterschappen en waterleidingmaatschappijen interesse getoond in de beheersmethode.

Vragen voor toepassing in de Nederlandse veehouderij:

  • Overleeft de kever in Nederlandse graslanden en bermen waar Jacobskruiskruid een probleem vormt?
  • Hoe is deze kever rendabel uit te zetten op plaatsen in Nederland waar Jacobskruiskruid een probleem vormt?
  • Waaraan moeten standplaatsen voldoen om de kever succesvol te laten vestigen?
  • Hoe is het effect van de toepassing te monitoren?

In 2010 zijn eerste ervaringen opgedaan met het verzamelen van de kevers en het gecontroleerd uitzetten ervan in weilanden met Jacobskruiskruidproblemen. Er is ook geprobeerd de kevers in gevangenschap te kweken. In 2011 worden de technieken verder verfijnd en opnieuw kevers uitgezet in speciale kooien in graslanden.

Uiteindelijk moet het project resulteren in inzicht in de kansen die deze methode biedt voor beheersing van Jacobskruiskruid in Nederlandse (natuur)graslanden. Naast een aantal informatiebijeenkomsten zullen er ook aanbevelingen gepubliceerd worden voor de praktijk over hoe verder te gaan met deze beheersmethode.

Nieuws

Projectleider(s)   

Merijn Bos (Louis Bolk Instituut)

tel: 0343-523860