Project

GrasMaïs Signaal

Het project GrasMais Signaal voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de toepassingsmogelijkheden van sensoren en modellen die de opbrengst en kwaliteit van ruwvoer kunnen voorspellen. De wensen van ondernemers in de praktijk worden in beeld gebracht, de (on)mogelijkheden van sensorsystemen hoog in de lucht tot diep in de grond en de combinatie met beschikbare (groei)modellen worden in kaart gebracht.

Een herhaalbare en voorspelbare opbrengst en voederwaarde van gras en maïs zou een extra impuls geven aan de verduurzaming en concurrentiekracht van de melkveehouderij in Nederland. Onder meer door een efficiëntere benutting van nutriënten en mineralen, een efficiëntere benutting van (grond)water en een verbeterd grasland- en weidemanagement. Ook een hogere (voederwaarde) opbrengst per hectare en een lagere milieubelasting.

Fase I (2014)

  • De eisen en wensen voor een model dat opbrengst en voederwaarde voorspeld zijn in beeld en geanalyseerd.
  • Er is een inventarisatie uitgevoerd van de huidige stand der techniek van de sensorsystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare kennis van andere partners.
  • Er vindt een analyse plaats van de mogelijkheden voor een koppeling van bestaande en nieuwe modellen, geïntegreerd met sensor en meetsystemen. Er wordt een uitspraak gedaan over het functioneren van het model. Er is een gap-analyse voor de onderdelen waar het model niet in kan voorzien.

Bij afsluiting van deze fase is een rapport beschikbaar met een beeld van de haalbaarheid van een model voor oogstvoorspellingen voor gras en maïs. Op basis van deze rapportage vindt een go/no-go plaats

Fase II (2015)

Indien fase 1 perspectiefvol is volgt fase 2 waarin:

  • Een plan van aanpak met begroting en financieringsvoorstel voor ontwikkeling beschikbaar is.
  • Een plan van aanpak met begroting en financieringsvoorstel voor implementatie beschikbaar is.

Bij de afsluiting van het project is een eindrapport beschikbaar met een volledig beeld van de haalbaarheid van een model voor oogstvoorspellingen voor gras en maïs en een plan van om dit te realiseren.

In het project wordt samengewerkt met een klankbordgroep van boeren en loonwerkers uit Brabant, Overijssel en Flevoland.

Nieuws

Producten