Project

Energiebesparing en –benchmark in de melkveehouderij

De agrarische sector heeft te maken met kleine marges maar ze heeft ook een grote potentie voor energiebesparing en productie van duurzame energie.

netwerk_energiebesparing.jpg

In dit kader is in 2010 in de regio Hoge Dunk (Gemeente Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck) een eerste aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van een integraal instrument om te komen tot daadwerkelijk energiebewust ondernemerschap in diverse veehouderijsectoren. Het in ontwikkeling zijnde instrument richt zich daarbij op een combinatie van:

  • Kostenbesparing door externe controle energiefactuur -> kostenbesparing.
  • Toetsing nulsituatie ondernemers aan stand der techniek energiebesparende maatregelen en individueel advies -> energiereductie.
  • Onderlinge vergelijking specifiek energieverbruik binnen diverse subsectoren -> spiegeling en input voor verdieping.
  • Opname in monitoringssysteem en structurele toetsing voortgang -> continuïteit.
  • Ontwikkeling van een alternatieve financieringsmethodiek in samenwerking met de financiële sector.

Het totaalproject dat in de regio Hoge Dunk als pilot wordt ontwikkeld voor diverse veehouderijsectoren is gefaseerd opgezet:

  • Fase 1: Uitvoering regionale uitrol (totaal ca. 40 deelnemers waarvan 22 melkveehouders), inclusief doorontwikkeling instrumentarium.
  • Fase 2: Sectorale verdiepingsbijeenkomsten voor deelnemers en optimalisatie instrumentarium met expertgroepen (sector, financiële dienstverleners, etc.).
  • Fase 3: Opschaling aanpak en inbedding in landelijke trajecten.

In de uitvoering van het project wordt gebruik gemaakt van een combinatie van agrarische expertise met een bestaand benchmark- en monitoringssysteem. Het beoogd systeem (eigendom van consultancybureau Ploos van Amstel Milieu Consulting) wordt reeds enkele jaren met veel succes toegepast in non-agrarische sectoren.

Het uiteindelijke product zal bestaan uit een digitale tool/webapplicatie gebaseerd op zowel directe economische besparing als feitelijke energiebesparing op individuele bedrijven met onderlinge vergelijking (benchmarking) als belangrijkste driver. De ontwikkelde tool zal in overleg met betrokken partijen en financiers na afloop van het traject indien mogelijk verder worden geprofessionaliseerd en uitgerold.

Uitvoerende instellingen

Arvalis BV en Ploos van Amstel Milieu Consulting

Financiers

Productschap Zuivel, Ondernemers, Agentschap NL, Rabobank Projectenfonds, Regiofonds Hoge Dunk, LTO Nederland en LLTB vakgroepen

Nieuws

Producten

Projectleider(s)  

Patrick Lemmens (Arvalis BV)

tel: 0475-355703