Project

Effecten van type en toedieningsvorm van N-kunstmeststoffen

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van de voedervoorziening. Een goede voorziening met stikstof is daarbij van grote invloed op de gewasopbrengst en -kwaliteit.

Door de gebruiksnormen is het gebruik van stikstof ingeperkt, waardoor niet alleen de opbrengst maar mogelijk ook de kwaliteit onder druk staat. Daarom is het zaak de stikstof zo efficiënt mogelijk in te zetten. Productschap Zuivel heeft dit vastgelegd in een notitie: ‘Stikstofonderzoek Melkveehouderij’. Deze notitie is de basis voor dit onderzoek. In een uitgebreide literatuurstudie wordt nagegaan hoe de kunstmeststikstof optimaal ingezet kan worden naast de beschikbare dierlijke mest. Onderzoeksaspecten van dit project met als volledige titel ‘Effecten van type en toedieningsvorm van N-kunstmeststoffen op gewas- en eiwitopbrengst en -kwaliteit’ zijn:

  • het type meststof (N op basis van ammonium- en nitraat en de gewenste verhouding ervan of N op basis van ureum);
  • de toedieningsvorm (korrel of vloeibaar) en de toedieningstechniek (verspuiten of injectie);
  • de verliezen door NH3-vervluchtiging, NO3-uitspoeling en de emissies van broeikasgassen;
  • Het effect van nitrificatie- en ureaseremmers;
  • Het gewenste type meststof in het voorjaar en later in het seizoen en de optimale verdeling over het seizoen.

Deze studie leidt voor melkveehouders tot direct toepasbare aanbevelingen en een groot aantal praktische tips. Deze worden vastgelegd in een handzaam overzicht. De resultaten van dit onderzoek zijn mede input voor een andere studie: ‘Strategieën voor optimale inzet van mest, mestproducten en kunstmesttypen’.

Uitvoerende instellingen

Nutriënten Management Instituut NMI en Wageningen UR Livestock Research

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

Projectleider(s)   

Wim Bussink (NMI)

tel: 088-8761280

Dirk Jan den Boer (NMI)

tel: 088-8761280