Project

Dynamisch hoog peil voor maïs op veengronden

Zowel de provincie Utrecht als de provincie Zuid Holland schrijven in hun beleidsvisie een verbod te willen instellen voor maïsteelt op veengronden met als belangrijke reden een versnelde bodemdaling als gevolg van het bewerken van de toplaag.

Maïs is echter voor een veehouder een zeer aantrekkelijk veevoeder en om die reden wordt veelal maïs aangekocht. Echter, de gemiddelde intensiteit van de melkveebedrijven op de veenweide is dermate laag dat aankoop van ruwvoer ongewenst is.

Met de wetenschap dat maïs twee keer zo efficiënt vocht gebruikt voor productie dan gras, oordeelt het beleid wellicht te negatief over de teelt van maïs op veengrond. Door het per saldo lagere waterverbruik van maïs daalt de zomergrondwaterstand minder. Juist de diepte van de zomergrondwaterstand is bepalend voor de mate van veenafbraak en dus bodemdaling. Maïs heeft weliswaar een hoger opbrengstniveau dan gras (vraagt meer verdamping), maar zelfs bij een opbrengstverschil van 4 ton ds wordt door het lagere vochtverbruik per kg droge stof in een normaal jaar naar schatting 160 mm minder water onttrokken. In een relatief droog jaar is dit gemakkelijk het dubbele. Om van de lagere gewasverdamping te profiteren is het beperken van veenafbraak door grondbewerking wel een vereiste.

Op melkveeproefbedrijf Zegveld start in 2011 een experiment naar het telen van snijmaïs op veengrond bij hoge slootpeilen om het effect op veenafbraak te minimaliseren. Het slootpeil wordt alleen verlaagd wanneer voldoende draagkracht van de bodem vereist is (tijdens bemesten, zaaien en oogsten), aanvullend op het onderzoek in het project ‘Dynamisch hoog peil tegen verzakking op veengronden’. Ook wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van onderwaterdrains.

In plaats van een volledige grondbewerking wordt de maïs gezaaid met een ‘strokenfrees’ waarbij alleen op de plaats waar het zaad in de grond gebracht wordt de zode kapot gefreesd wordt (zie afbeelding).

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research en Melkveeproefbedrijf Zegveld van Wageningen UR

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

Projectleider

Idse Hoving (Wageningen UR Livestock Research)

tel: 0320-293458