Project

Doeltreffende kalibemesting van maïs binnen nieuw mestbeleid

Een goede kali voorziening bij de teelt van maïs is van belang voor een goede opbrengst en een efficiënte benutting van stikstof en fosfaat.

Kali is een element dat bijdraagt aan de stevigheid, watermanagement en stressbestendigheid van de plant.

Het huidige kalibemestingsadvies voor maïs dateert van begin jaren tachtig en is bij continuteelt een combinatie van een bodemgericht en een gewasgericht advies (www.handboeksnijmais.nl). Volgens dit advies moet er bij een K-getal van ‘voldoende’ of lager 300 kg K2O worden gegeven.

In het verleden werd met circa 50 m3 runderdrijfmest ongeveer 300 kg K2O per ha toegediend en daarmee werd dus altijd voldaan aan het kali-advies. De fosfaatbemesting op maïs wordt echter verder beperkt. Het streven is te komen tot een evenwichtsbemesting in 2015. Voor het meeste maïsland (fosfaattoestand ‘gemiddeld’ tot ‘hoog’) betekent dit een gebruiksnorm van 50-60 kg P2O5 per ha. Dit komt overeen met 35-40 m3 runderdrijfmest. De kalibemesting met runderdrijfmest wordt daarmee beperkt tot 195-225 kg K2O per ha. Bij een K-getal van ‘voldoende’ of lager zou dit volgens het huidige advies aangevuld moeten worden met 75-100 kg/ha kali uit kunstmest. Dit gaat gepaard met extra kosten van € 50,- tot € 70,- per ha. Niet aanvullen leidt echter mogelijk tot opbrengstreductie.

Bovenstaande was aanleiding voor Wageningen UR Livestock Research, NMI en PPO om in 2011 het huidige kalibemestingsadvies onder de loep te nemen en te onderzoeken of er een kaliadvies kan worden ontwikkeld waarbij kalibemesting efficiënter kan worden toegepast.

Het onderzoek omvat in eerste instantie een deskstudie waarbij de achtergronden van het bestaande advies worden achterhaald en waarbij afgewogen wordt in hoeverre de huidige omstandigheden aanleiding zijn om het advies te herzien. Aspecten die daarnaast worden meegenomen zijn: analysemethode van het K-getal, de K-toestand van de bodem, interactie van K en Mg, nalevering uit groenbemesters en ondergeploegde zode, werking van kali bij rijenbemesting en mogelijkheden om in een advies rekening te houden met het productiepotentieel van percelen.

Het uiteindelijke doel is een actueel kalibemestingsadvies voor de teelt van maïs dat inspeelt op gewijzigde randvoorwaarden van het nieuwe mestbeleid en verschillen in productiepotentieel tussen percelen. Deze studie is erop gericht om na te gaan in hoeverre dit te realiseren is met bestaande kennis en welke hiaten er zijn. Om tot een goed advies te komen is mogelijk vervolgonderzoek nodig. Dit zal in een vervolgproject worden geformuleerd.

Uitvoerende instellingen

Wageningen UR Livestock Research, Nutriënten Management Instituut NMI en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR

Financier

Productschap Zuivel

Nieuws

Producten

  • Rapport: Doeltreffend kali-bemestingsadvies voor snijmaïs
  • Artikel: Aandacht kalibemesting nodig (Nieuwe Oogst, 21 april 2012)