Project

De termijnmarkt als witte motor

De melkveehouderij kenmerkt zich de afgelopen jaren, meer dan voorheen, door een toegenomen zakelijkheid.

Overheden trekken zich op alle fronten terug; faciliteren in plaats van zorgen voor is het credo. Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is er op gericht dat productie duurzamer wordt en de vrije markt de prijzen bepaalt. Prijsondersteuning van agrarische producten wordt afgebouwd. Bedrijven kenmerken zich verder door een vergaande specialisering en toename in omvang. Tegelijkertijd is de tendens dat prijsfluctuaties van grondstoffen en eindproducten sterk toenemen. Ondernemers worden steeds meer onderhevig aan marktrisico’s. Melkveehouders dienen beter inzicht te ontwikkelen over de prijsvorming van hun eindproduct, grondstoffen en de onderlinge afhankelijkheden. Dit is kennis voor de melkveehouder van de toekomst die onontbeerlijk is.

Aan het eind van het project is wetenschappelijke kennis en ervaring van individuele melkveehouders en stakeholders samen gebundeld in een rapport. Hiervoor is samen met experts, van binnen en buiten de agrarische sector, én de praktijk kennis ontwikkeld op het gebied van risicomanagement in de Nederlandse zuivel. Dit zal resulteren in de invulling van de kennisleemte op het gebied van termijnhandel en risicomanagement binnen het Nederlands zuivelcomplex.

Uitvoerende instellingen

LLTB, CONO Kaasmakers, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Nyenrode Business Universiteit

Financiers

Productschap Zuivel, CONO Kaasmakers en LLTB

Producten


Projectleider(s)   

Bas Boots (LLTB) tel: 0475-381708

Niek Nielen (CONO) tel: 0299-689200