Project

Bufferboeren - Samen werken aan een betere waterbeschikbaarheid van de bodem

Een groot deel van het Zuidoostelijk zandgebied heeft nu al last van droogte. Agrarische ondernemers zijn genoodzaakt om binnen de bedrijfsvoering te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om daar mee om te gaan.

De te verwachten klimaatverandering, met meer kans op langduriger droogte, maakt de noodzaak tot adaptatie alleen maar groter.
Vanwege de samenwerkingskoepel ‘Deltaplan Hoge Zandgronden - DHZ’ (landbouw-organisaties, overheden, terreinbeheerders, drinkwaterbedrijf) is er een ‘sense of urgency’ om juist daarmee nu aan de slag te gaan. Dit project speelt hier op in.
De resultaten zijn ook zeer bruikbaar voor het Oostelijk zandgebied. Via DHZ vindt hiermee afstemming plaats.

Doel van het project is kennisontwikkeling en –verspreiding van een integrale set van praktisch toepasbare maatregelen om de vochtvoorziening van gras en maïs te verbeteren door:

  • Ontwikkeling en inpassing van maatregelen in de bedrijfsvoering. Maatregelen die beproefd worden zijn: hydrologische maatregelen, gewaskeuze, vruchtwisseling, verbetering beworteling, verhogen organische stofgehalte van de bodem.
  • Kennisoverdracht m.b.t. de praktische toepasbaarheid van mogelijke maatregelen en opgedane ervaringen met de maatregelen in de praktijk.
  • Monitoring van uitgevoerde maatregelen en effecten op verdroging.

Verwachte resultaten van het project ‘Bufferboeren’:

  • Diverse landbouwkundige maatregelen om de vochtvoorziening van gewassen te verbeteren zijn ingezet, gedemonstreerd en gemonitord.
  • De gefaseerde integrale aanpak van maatregelen levert een effectieve strategie om verdroging op de Nederlandse landbouwgronden tegen te gaan.
  • De buffercapaciteit van het gebied is verhoogd en vochtvoorziening van gewassen verbeterd.
  • Resultaten zijn praktisch verwoord in een aansprekende brochure.
  • Themadagen zijn georganiseerd voor een brede groep.
  • Spin-off van onderbouwde kennis naar een brede groep ondernemers op de hoge zandgronden.
  • Een brede groep ondernemers heeft kennis van de waarde van organische stof en beworteling voor biodiversiteit, waterkwaliteit, en klimaatadaptatie en -mitigatie.

1.1 Uitvoerende instellingen

ZLTO Projecten, Louis Bolk Instituut en Agrarisch ondernemers Bernheze

1.2 Financiers

Productschap Zuivel, Brabant Water, NCB Ontwikkeling/ZLTO, Stuurgroep LIB, Waterschap Aa en Maas, Stowa, Rabobank Bernheze Maasland en Ministerie Infrastructuur en Milieu.

1.3 Nieuws

1.4 Producten

Artikelen 2011

Artikelen 2012

Artikelen 2013

Artikelen 2014