Project

Bouwplannen onder klimaatverandering en eiwittransitie

Twee ontwikkelingen kunnen de komende decennia grote invloed hebben op de samenstelling van het bouwplan in de Nederlandse akkerbouw en ruwvoederproductie: klimaatverandering en eiwittransitie. Klimaatverandering brengt extremere weersomstandigheden met zich mee en de gewenste eiwittransitie vraagt om een hoger aandeel vlinderbloemigen in het bouwplan. De consequenties van deze ontwikkelingen op het bouwplan en de vruchtwisseling, en vervolgens op bodemkwaliteit en rentabiliteit zijn vooralsnog onduidelijk. Kennis hierover kan de sector helpen om beter gefundeerde strategische keuzen te maken.

Het onderzoek is gericht op het verkennen van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van eiwitten voor mens en ruwvoeder in Nederland. Er wordt gefocust op 3 regio’s: centrale zeeklei, zuidoostelijk zandgebied en noordoostelijk zandgebied. Voor elk van de regio’s worden eiwitrijke bouwplannen ontwikkeld en de risico’s van klimaatverandering en bodempathogenen geïdentificeerd. Vervolgens wordt de haalbaarheid van de verschillende bouwplannen in beeld gebracht.

Doel

Doel van dit project is om de risico's (opbrengst en kwaliteit) van huidige en alternatieve rotaties (o.a. met hoger aandeel vlinderbloemigen) te verkennen en in kaart te brengen.

Scenariostudie

Hiervoor worden in nauwe afstemming met praktijk en adviespartijen een aantal bouwplannen/vruchtwisselingen en scenario’s uitgewerkt voor de centrale zeeklei (akkerbouw), zuidoostelijk zandgebied (akkerbouw en veehouderij) en noordoostelijk zandgebied (akkerbouw veenkoloniën en veehouderij). Deze scenario’s worden doorgerekend op gewasopbrengsten, economische kosten en baten en resulterende bodemgezondheid. Risico's op extreme omstandigheden (droogte en wateroverlast), veranderingen in bodempathogenen en daarmee risico's op opbrengstderving worden ingeschat op basis van literatuur en recent ontwikkelde kennis en toegepast op de verschillende vruchtwisselingen.

Resultaat

Het resultaat is inzicht in risico's, kosten en baten van huidige en alternatieve bouwplannen in de context van klimaatverandering en eiwittransitie, te presenteren als:

  • NL-rapport met de resultaten van de scenariostudie
  • WUR-nieuwsbericht
  • Artikel in de vakpers
  • Factsheet(s)

Nieuws

Nog geen nieuwsberichten

Producten