Project

Biodiversiteit en melkveehouderij

Het project faciliteert de ontwikkeling van een integrale systematiek om de impact van een individueel melkveebedrijf op biodiversiteit te kunnen meten. Het zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van deze systematiek met betrekking tot de bijdrage aan biodiversiteit, bedrijfseconomie en andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor het thema biodiversiteit is veel maatschappelijke aandacht. De Duurzame Zuivelketen heeft als ambitie het in kaart brengen van biodiversiteit op alle melkveebedrijven van Nederland. Uiterlijk in 2017 wil de Duurzame Zuivelketen een monitoringssystematiek operationeel hebben waarmee melkveebedrijven kunnen aantonen welke resultaten ze boeken met het werken aan biodiversiteit.

Belang voor de melkveehouderij

Het project draagt bij aan het verbeteren van biodiversiteit in Nederland, en daarmee aan het imago en de exportpositie van de Nederlandse melkveehouderij. Het concretiseren en operationeel maken van verbetering biodiversiteit op melkveebedrijven vergroot het draagvlak voor het verbeteren van biodiversiteit onder Nederlandse melkveehouders en erfbetreders.

Overzicht aandachtspunten binnen het project Biodiversiteit
Overzicht aandachtspunten binnen het project Biodiversiteit

Resultaat

De facilitering van de ontwikkeling van een systematiek die zowel bruikbaar moet zijn als managementinstrument voor melkveehouders als voor zuivelondernemingen om prestaties van individuele melkveehouders te monitoren en verbeterpunten aan te reiken aan melkveehouders om de biodiversiteit op en rondom het bedrijf te versterken.

Nieuws

Producten