Project

Bestrijding van engerlingen in grasland

In de nazomer en het vroege najaar van 2009 is in grasland, voornamelijk in het zuiden en oosten van Nederland, veel schade door engerlingen geconstateerd.

Chemische mogelijkheden ontbreken om de engerlingen te bestrijden. De meest effectieve en beschikbare – niet-chemische – manier van bestrijding is het scheuren van de graszode op aangetaste percelen in de nazomer en het najaar. Door de grondbewerking(en) wordt een deel van de engerlingen gedood. Het scheuren van grasland mag echter sinds 1 januari 2006 op zandgronden alleen in de periode 1 februari t/m 10 mei. Voor de veehouderijsector was dit de aanleiding om onderzoek te initiëren naar aanvullende of alternatieve maatregelen tegen engerlingen.

engerling_grasland.jpg

In dit project wordt een veelvoud aan middelen getest om engerlingen te bestrijden en/of te beheersen. Dit gaat om insecticiden die niet toegelaten zijn in grasland, maar in potentie voor toelating in aanmerking komen. Aanvullend worden op de markt beschikbare middelen getoetst die niet direct onder de reguliere toelatingseisen van de gewasbeschermings- en biocidenwetgeving vallen.

Effectieve middelen kunnen ingezet worden om schadelijke engerlingenpopulaties te bestrijden en/of te beheersen. Dit kan leiden tot een bruikbare en goedkopere oplossing dan het vernieuwen van het grasland.

Uitvoerende instelling

PPO-AGV, onderdeel van Plant Sciences Group (PSG) van Wageningen UR

Financiers

Productschap Zuivel