Project

Advies en monitoring mestaanwending

In samenwerking met Vruchtbare Kringloop Overijssel wordt een bemestingssysteem voor de zodenbemester ontwikkeld en uitgeprobeerd. Het systeem geeft adviezen over uitrijden onder de gunstigste weersomstandigheden en optimale mengverhouding water en mest. Daarnaast vindt monitoring plaats van locatie, periode, hoeveelheid en samenstelling mest (N, P, K en DS).

Het juiste moment van uitrijden wordt bepaald met het wetenschappelijk ALFAM model. Het systeem wordt in een veldproef bij minimaal twee melkveehouders uitgeprobeerd, waarbij verschillende hoeveelheden water en wel of niet optimale tijdstippen worden toegepast. Daarnaast bieden de uitkomsten en ervaringen van deze praktijkproef mogelijk input voor nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn in het kader van elektronische borging van alternatieve aanwendingsmethodes. Deze kunnen mogelijk niet meer op zicht worden gecontroleerd, iets wat wel kan met de zodenbemester hoewel dit in de praktijk ook lastig uitvoerbaar is.

Werkingsprincipe

De werking is volgens het principe: adviseren, anticiperen, controleren en optimaliseren.

IMG_5586.jpg

Het systeem berekent op basis van het wetenschappelijke ammoniakuistootvoorspellingsmodel ALFAM (Ammonia Loss from Field Applied Manure) het juiste moment van uitrijden. Het systeem verstrekt dit advies in een voor de boer overzichtelijk rapportje waarin de beste momenten van uitrijden per week worden weergegeven. De boer kan hierop anticiperen door zelf het beste moment te kiezen en krijgt tijdens het uitrijden de actuele samenstelling van de mest op een app beschikbaar. Hij kan vervolgens achteraf, op een internetportaal, zijn uitrijdacties controleren. Op termijn kan hij zijn mest uitrijmomenten optimaliseren zodat mest efficiënter wordt aangewend.

Door de opbouw van het systeem kan ook worden onderzocht wat de verhouding water op mest is tijdens het uitrijden en kan op termijn weer ruimte worden gecreëerd voor veehouders in de Natura 2000 gebieden.

Uitkomsten

Het mestmanagementsysteem bestaat uit een monitoringsysteem dat op de bemester kan worden opgebouwd en uit software die in de Cloud draait waarin de gegevens worden opgeslagen. Ook voorziet dit Cloud systeem in de adviezen aan de boer en heeft het systeem koppeling met weerdiensten. Met het complete systeem kan het volgende worden gemonitord:

  • De hoeveelheid mest uitgereden binnen bepaalde tijdstippen;
  • De positie waar deze mest is uitgereden;
  • De samenstelling van die mest (N,P,K en DS);
  • De indicatie van de mengverhouding water op mest;
  • De berekende voedingswaarde voor het gewas van een bepaald aanwendingsmoment op basis van de actuele weersomstandigheden (benutting van stikstof i.p.v. vervluchtiging).

De veehouder krijgt het bovenstaande in beeld middels overzichtelijke kaarten en tabellen die hij op internet kan bekijken. De actuele samenstelling van de mest krijgt hij via een mobiele app beschikbaar. Vooraf worden de adviezen door middel van rapportages gegeven waarin we bijvoorbeeld rapportcijfers willen geven voor de beste momenten van uitrijden.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten