Project

Verlaging ammoniakemissie stal door slimme mestbehandeling

De overheid wil de ammoniakemissie verder terugdringen, vooral nabij natuurgebieden.

pz-mest.jpg

Daarnaast wil de overheid de melkveehouderij verplichten om met ingang van 1 januari 2014 de emissie met 10% te verminderen. Voor de sector bemoeilijkt dit de bedrijfsuitbreiding. Per saldo moet de emissie van een bedrijf dan lager zijn of gelijk blijven aan de emissie vóór uitbreiding.

Een lagere emissie is te bewerkstelligen door stalaanpassingen, efficiëntere voeding en of andere toedieningstechnieken. Een geheel andere aanpak is mestbehandeling in de stal om de pH van mest te verlagen. Dit geeft én een lagere emissie in de stal én een lagere emissie bij uitrijden. Aanzuren van mest kan met gebruikmaking van zwavelzuur. Het kan ook met behulp van bacteriën (biologisch aanzuren) bij gelijktijdige toediening van zetmeel of suikerhoudende energiebron en andere additieven als organisch zuur. Begin jaren 90 is dit onderzocht voor varkensmest. Het bleek goed mogelijk te zijn maar was destijds te duur. Voor rundveemest is het toen niet onderzocht.

In een bureaustudie worden de mogelijkheden van aanzuren van mest met behulp van microben verkend om vast te stellen:

  • in hoeverre daarmee de ammoniakemissie uit stallen en bij toediening is te verminderen;
  • wat de kosteneffectiviteit is;
  • of er andere voordelen zijn te verwachten.

Bij de studie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recente Oostenrijkse bevindingen omtrent aanzuren van mest met behulp van microben. Daartoe wordt samengewerkt met Dr. Wenzl, HBLFA Raumberg–Gumpenstein.

Uitvoerende instelling

Nutriënten Management Instituut NMI

Financier

Productschap Zuivel

Producten

Projectleiders

Wim Bussink (NMI)

tel: 088-8761280

Debby van Rotterdam (NMI)

tel: 088-8761280