Maatschap Frank en Ilona Post in Nieuweroord (Dr):

Iets ten oosten van Hoogeveen ligt de Vosmaathoeve van de maatschap Post. Karakteristiek voor het gebied is de erfenis van de Hoogveenafgravingen. De hierdoor ontstane dalgronden worden doorsneden door vele wijken (kanaaltjes) en vertonen grote hoogteverschillen.
Al vanaf het begin wilde de maatschap Post meedoen aan Koeien & Kansen. “Deelname is voor ons een uitdaging, omdat we vinden dat het huidige gebruik van hulpstoffen in de landbouw beter kan. Verschillende mineralen kunnen we nog wel efficiënter benutten. Dit is belangrijk voor duurzame melkveehouderij in Nederland.

Economisch resultaat

Duurzaamheid begint met een zo hoog mogelijk economisch resultaat,” aldus Mts. Post. Al gauw kom je dan bij een duurzame veestapel en bodem terecht. De relatie tussen het terugdringen van hulpstoffen en een hoge levensproductie per koe leeft op gespannen voet. Het vergt veel van je als ondernemer om de levensproductie van afgevoerde koeien boven de 40.000 kg melk te krijgen in een tijd waarin krachtvoer- en kunstmestaanvoer dalen. De lage nitraatgehalten in het grondwater zijn de eerste signalen dat de bodem beter omgaat met de aangevoerde meststoffen. Probleem bij de bodemvruchtbaarheid is het afnemende organisch stof gehalte in de bodem.

Mineralenmanagement

"Mijn vader is al vanaf 1988 bezig met mineralenmanagement. Op het oude bedrijf in Vriezenveen werd het stikstofoverschot al naar 250 kg per hectare gebracht. Om het bedrijf in de toekomst mogelijkheden te bieden werd er een nieuw bedrijf gekocht. Dit werd de Vosmaathoeve in Nieuweroord. Momenteel zit het bedrijf nog in de groei naar 140 koeien. Het land ligt grotendeels achter de stal. Een goede uitgangspositie is er, nu is het zaak om de duurzaamheid van het bedrijf te versterken", aldus Frank Post. Intensief boeren in een extensief gebied is zijn pleidooi. “Deze veenkolonie biedt veel kansen voor onze koeien”, zegt Cor lachend, refererend aan de naam van het project. Natuur is er in overvloed. Achter het bedrijf liggen grote bospercelen. Op het bedrijf blijft natuur beperkt tot de wijken met hun taluds en een aangelegde kikkerpoel. In de wijken groeien onder andere lisdodden, waterlelies en dotterbloemen.